(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเดชอุดม จากถนนพิบูลละเอียด ถนนร่วมเริงไชย /5-เม.ย.-2567