ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกขนาด ไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,500 ซีซี ตอนท้ายติดตั้งเครน แบบพับพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า กระเช้ายกสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน /24-เม.ย.-2567