1 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award) ปี 2567
1 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567
4 มี.ค.67 สำนักการศึกษา จัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา
4 มี.ค.67 สำนักคลัง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม)
4 มี.ค.67 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 มี.ค.67 สำนักคลัง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่
4 มี.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. ….
4 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
5 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะและ/หรือน้ำเสียฯ
5 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทางและกลางทางเพื่อรองรับการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก สาขาการจัดการของเสียชุมชน (ขยะชุมชน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดต้นแบบ
5 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดต้นแบบ
5 มี.ค.67 สำนักคลังและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1
6 มี.ค.67  สำนักคลัง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2567
6 มี.ค.67  สำนักคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ด้วยระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน ระยะแรก
6 มี.ค.67  ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
7 มี.ค.67 สำนักปลัดเทศบาล การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
7 มี.ค.67 สำนักคลัง การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7 มี.ค.67 สำนักคลังและกองสวัสดิการสังคม การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ
7 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีอาญา ละเมิด และวินัย
8 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการดิจิทัลภาครัฐ – ส่วนที่ 5 เรื่อง หลักเกณฑ์และการประเมินระดับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการภาครัฐ
8 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
11 มี.ค.67  สำนักการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11 มี.ค.67  สำนักคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566
11 มี.ค.67  สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การจัดคลินิกให้คำปรึกษาการรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 12 มี.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักการคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแก่ผู้เรียน
12 มี.ค.67  สำนักการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
12 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน การป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
12 มี.ค.67 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 4
12 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล เสนอของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล (โครงการก่อสร้างหรือดำเนินการเพื่อให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม) ฯ
 13 มี.ค.67 สำนักคลัง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567
 13 มี.ค.67 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2567
 13 มี.ค.67 สำนักคลัง การเขียนเช็คสั่งจ่ายและการถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 13 มี.ค.67 กองสวัสดิการสังคม นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล
 13 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)
 14 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการและสนับสนุนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย
 14 มี.ค.67 สำนักการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ขั้นตอนการตั้งงบประมาณค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
 14 มี.ค.67 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2567
 14 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ส่งมอบคู่มือท้องถิ่นพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน และแผนปฏิบัติการลดมลพิษและนโยบายลดความเสี่ยงจากมลพิษฯ
 14 มี.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567)
 15 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 15 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 15 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 15 มี.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 18 มี.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 มี.ค.67 สำนักการศึกษา การประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 และ รุ่นที่ 15 ภายใต้โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ แนะแนว ติววิชาการ และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
18 มี.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
18 มี.ค.67 สำนักการศึกษา ขอหารือกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลถือเป็นโรงเรียนเทศบาลซึ่งมีสิทธิใช้ไฟฟ้าสาธารณะ หรือไม่
18 มี.ค.67 สำนักคลัง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
 19 มี.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก้ปัญหาเสพติดสมาร์ทโฟน ในเด็กวัยเรียน ด้วยการสร้างทักษะ EF ยับยั้งชั่งใจ
19 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน แนวการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 20 มี.ค.67 สำนักคลัง แบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ (e-Government Receipt)
20 มี.ค.67 สำนักคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566
20 มี.ค.67 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 3 (เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567)
 21 มี.ค.67 สำนักคลัง .ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี
21 มี.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา .การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567)
 22 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
22 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอส่งแนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจในระดับพื้นที่
22 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2567
22 มี.ค.67 สำนักการศึกษา กำชับและตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 25 มี.ค.67 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
25 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
25 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
25 มี.ค.67 สำนักการศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2566
 26 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการจัดส่งเอกสารผลการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมงานประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะภายใต้หุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และการเปิดรับบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการและวิจัยยาเสพติด
 27 มี.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
27 มี.ค.67 สำนักคลัง แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 17
27 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน การตรวจสอบบัญชีสรุปผลการดำเนินงานของ อปท. ที่ได้มีการออกข้อบัญญัติฯ
27 มี.ค.67 สำนักปลัดเทศบาล การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ
27 มี.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ประจำไตรมาสที่ 3 ฯ
27 มี.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาฯ
27 มี.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 ฯ
 28 มี.ค.67 สำนักปลัดเทศบาล การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
28 มี.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีเปลี่ยนสังกัด
28 มี.ค.67 สำนักคลัง  .เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
28 มี.ค.67 สำนักการศึกษา รายงานผลการศึกษาการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ 
28 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 29 มี.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา รับเกียรติบัตรออนไลน์
 29 มี.ค.67 สำนักคลังและกองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2567)
 29 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) กับแอปพลิเคชัน (ทางรัฐ)
 29 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน

 หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน มีนาคม 2567

1 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award) ปี 2567
1 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567
4 มี.ค.67 สำนักการศึกษา จัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา
4 มี.ค.67 สำนักคลัง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม)
4 มี.ค.67 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 มี.ค.67 สำนักคลัง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่
4 มี.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. ….
4 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
5 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะและ/หรือน้ำเสียฯ
5 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทางและกลางทางเพื่อรองรับการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก สาขาการจัดการของเสียชุมชน (ขยะชุมชน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดต้นแบบ
5 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดต้นแบบ
5 มี.ค.67 สำนักคลังและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1
6 มี.ค.67  สำนักคลัง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2567
6 มี.ค.67  สำนักคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ด้วยระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน ระยะแรก
6 มี.ค.67  ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
7 มี.ค.67 สำนักปลัดเทศบาล การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
7 มี.ค.67 สำนักคลัง การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7 มี.ค.67 สำนักคลังและกองสวัสดิการสังคม การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ
7 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีอาญา ละเมิด และวินัย
8 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการดิจิทัลภาครัฐ – ส่วนที่ 5 เรื่อง หลักเกณฑ์และการประเมินระดับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการภาครัฐ
8 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
11 มี.ค.67  สำนักการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11 มี.ค.67  สำนักคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566
11 มี.ค.67  สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การจัดคลินิกให้คำปรึกษาการรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 12 มี.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักการคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแก่ผู้เรียน
12 มี.ค.67  สำนักการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
12 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน การป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
12 มี.ค.67 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 4
12 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล เสนอของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล (โครงการก่อสร้างหรือดำเนินการเพื่อให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม) ฯ
 13 มี.ค.67 สำนักคลัง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567
 13 มี.ค.67 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2567
 13 มี.ค.67 สำนักคลัง การเขียนเช็คสั่งจ่ายและการถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 13 มี.ค.67 กองสวัสดิการสังคม นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล
 13 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)
 14 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการและสนับสนุนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย
 14 มี.ค.67 สำนักการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ขั้นตอนการตั้งงบประมาณค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
 14 มี.ค.67 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2567
 14 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ส่งมอบคู่มือท้องถิ่นพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน และแผนปฏิบัติการลดมลพิษและนโยบายลดความเสี่ยงจากมลพิษฯ
 14 มี.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567)
 15 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 15 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 15 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 15 มี.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 18 มี.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 มี.ค.67 สำนักการศึกษา การประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 และ รุ่นที่ 15 ภายใต้โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ แนะแนว ติววิชาการ และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
18 มี.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
18 มี.ค.67 สำนักการศึกษา ขอหารือกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลถือเป็นโรงเรียนเทศบาลซึ่งมีสิทธิใช้ไฟฟ้าสาธารณะ หรือไม่
18 มี.ค.67 สำนักคลัง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
 19 มี.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก้ปัญหาเสพติดสมาร์ทโฟน ในเด็กวัยเรียน ด้วยการสร้างทักษะ EF ยับยั้งชั่งใจ
19 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน แนวการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 20 มี.ค.67 สำนักคลัง แบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ (e-Government Receipt)
20 มี.ค.67 สำนักคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566
20 มี.ค.67 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 3 (เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567)
 21 มี.ค.67 สำนักคลัง .ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี
21 มี.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา .การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567)
 22 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
22 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอส่งแนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจในระดับพื้นที่
22 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2567
22 มี.ค.67 สำนักการศึกษา กำชับและตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 25 มี.ค.67 สำนักคลัง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
25 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
25 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
25 มี.ค.67 สำนักการศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2566
 26 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการจัดส่งเอกสารผลการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 มี.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมงานประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะภายใต้หุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และการเปิดรับบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการและวิจัยยาเสพติด
 27 มี.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
27 มี.ค.67 สำนักคลัง แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 17
27 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน การตรวจสอบบัญชีสรุปผลการดำเนินงานของ อปท. ที่ได้มีการออกข้อบัญญัติฯ
27 มี.ค.67 สำนักปลัดเทศบาล การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ
27 มี.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ประจำไตรมาสที่ 3 ฯ
27 มี.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาฯ
27 มี.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 ฯ
 28 มี.ค.67 สำนักปลัดเทศบาล การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
28 มี.ค.67 กองการเจ้าหน้าที่ การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีเปลี่ยนสังกัด
28 มี.ค.67 สำนักคลัง  .เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
28 มี.ค.67 สำนักการศึกษา รายงานผลการศึกษาการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ 
28 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 29 มี.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา รับเกียรติบัตรออนไลน์
 29 มี.ค.67 สำนักคลังและกองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2567)
 29 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) กับแอปพลิเคชัน (ทางรัฐ)
 29 มี.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน