ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหลังวัดสามัคคี /24-พ.ค.-2567