ฉบับที่ 332 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหลังวัดสามัคคี จำนวน 1 งาน /24-พ.ค.-2567