- ฉบับที่ 331 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก /27 พ.ค. 2567