1 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 พ.ค.67 สำนักคลัง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 พ.ค.67 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
1 พ.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
2 พ.ค.67 สำนักการศึกษา แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2 พ.ค.67 สำนักการศึกษา ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
2 พ.ค.67 สำนักคลัง กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ
2 พ.ค.67 สำนักคลัง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
2 พ.ค.67 สำนักคลัง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน
3 พ.ค.67 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2567
3 พ.ค.67 สำนักการศึกษา ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Channel
3 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การประชุมเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้หรืออุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
3 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 พ.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามแนวทางและลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพื่อเป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการรับรองข้อมูลนักเรียนและข้อมูลนายทะเบียนของสถานศึกษา
3 พ.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะให้ถูกต้อง
3 พ.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 พ.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
3 พ.ค.67 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567)
3 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือบำเหน็จและบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฯ
7 พ.ค.67 สำนักคลัง หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
7 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567
7 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567
7 พ.ค.67 สำนักคลังและกองสวัสดิการสังคม การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2567)
7 พ.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567) เพิ่มเติม
7 พ.ค.67 กองสวัสดิการสังคม แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
8 พ.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อเป็นรางวัลตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566
8 พ.ค.67 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
9 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 20
9 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม
9 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
9 พ.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพลตฟอร์มประเด็น ประสาทวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2567 หัวข้อ สัมพันธภาพและสิ่งแวดล้อม มีผลต่อการพัฒนาเด็กอย่างไร
9 พ.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพลตฟอร์ม EF ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างทักษะสมอง EF เด็กไทย (Platform EF: Let’s work together to cultivate EF cognitive skills) No.5/2567 หัวข้อ สร้างทักษะ EF เด็กด้วยจิต (ใจ) วิทยาเชิงบวก
9 พ.ค.67 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2567
9 พ.ค.67 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567) เพิ่มเติม
9 พ.ค.67 กองสวัสดิการสังคม สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
13 พ.ค.67 สำนักคลัง การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
13 พ.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดเพื่อให้บริการประชาชน
14 พ.ค.67 สำนักการศึกษา สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำดื่มของโรงเรียน/วิทยาลัย
14 พ.ค.67 สำนักการศึกษา ติดตามสถานศึกษาที่ไม่ได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2566
14 พ.ค.67 สำนักการศึกษา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
14 พ.ค.67 กองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โุครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน)
14 พ.ค.67 กองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โุครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน)
15 พ.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัดให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
15 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครืองข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีและโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี
15 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิน
15 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567) เพิ่มเติม
15 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567)
15 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2/2567 ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
15 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2567
16 พ.ค.67   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจแผนการดำเนินงานเชิงรุกในการคัดกรองความยากจนของนักเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2567
16 พ.ค.67   ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรองรับแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล
16 พ.ค.67   การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำดื่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม
16 พ.ค.67   โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปท. เพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
16 พ.ค.67   เชิญชวนบริจาคในงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ประจำปี 2567
17 พ.ค.67   โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
17 พ.ค.67   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
17 พ.ค.67   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
17 พ.ค.67   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566

 หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

1 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 พ.ค.67 สำนักคลัง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 พ.ค.67 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
1 พ.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
2 พ.ค.67 สำนักการศึกษา แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2 พ.ค.67 สำนักการศึกษา ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
2 พ.ค.67 สำนักคลัง กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ
2 พ.ค.67 สำนักคลัง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
2 พ.ค.67 สำนักคลัง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน
3 พ.ค.67 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2567
3 พ.ค.67 สำนักการศึกษา ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Channel
3 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การประชุมเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้หรืออุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
3 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 พ.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามแนวทางและลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพื่อเป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการรับรองข้อมูลนักเรียนและข้อมูลนายทะเบียนของสถานศึกษา
3 พ.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะให้ถูกต้อง
3 พ.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 พ.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
3 พ.ค.67 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567)
3 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือบำเหน็จและบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฯ
7 พ.ค.67 สำนักคลัง หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
7 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567
7 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567
7 พ.ค.67 สำนักคลังและกองสวัสดิการสังคม การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2567)
7 พ.ค.67 สำนักคลังและสำนักการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567) เพิ่มเติม
7 พ.ค.67 กองสวัสดิการสังคม แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
8 พ.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อเป็นรางวัลตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566
8 พ.ค.67 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
9 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 20
9 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม
9 พ.ค.67 ทุกหน่วยงาน การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
9 พ.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพลตฟอร์มประเด็น ประสาทวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2567 หัวข้อ สัมพันธภาพและสิ่งแวดล้อม มีผลต่อการพัฒนาเด็กอย่างไร
9 พ.ค.67 สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพลตฟอร์ม EF ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างทักษะสมอง EF เด็กไทย (Platform EF: Let’s work together to cultivate EF cognitive skills) No.5/2567 หัวข้อ สร้างทักษะ EF เด็กด้วยจิต (ใจ) วิทยาเชิงบวก
9 พ.ค.67 สำนักคลัง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2567
9 พ.ค.67 สำนักคลัง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567) เพิ่มเติม
9 พ.ค.67 กองสวัสดิการสังคม สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
13 พ.ค.67 สำนักคลัง การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
13 พ.ค.67 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดเพื่อให้บริการประชาชน
14 พ.ค.67 สำนักการศึกษา สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำดื่มของโรงเรียน/วิทยาลัย
14 พ.ค.67 สำนักการศึกษา ติดตามสถานศึกษาที่ไม่ได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2566
14 พ.ค.67 สำนักการศึกษา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
14 พ.ค.67 กองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โุครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน)
14 พ.ค.67 กองสวัสดิการสังคม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โุครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน)
15 พ.ค.67 สำนักการศึกษา ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัดให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
15 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครืองข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีและโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี
15 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิน
15 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567) เพิ่มเติม
15 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567)
15 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2/2567 ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
15 พ.ค.67 สำนักการศึกษา การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2567
16 พ.ค.67   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจแผนการดำเนินงานเชิงรุกในการคัดกรองความยากจนของนักเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2567
16 พ.ค.67   ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรองรับแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล
16 พ.ค.67   การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำดื่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม
16 พ.ค.67   โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปท. เพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
16 พ.ค.67   เชิญชวนบริจาคในงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ประจำปี 2567
17 พ.ค.67   โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
17 พ.ค.67   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
17 พ.ค.67   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
17 พ.ค.67   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566