ฉบับที่ 386 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ของสำนักการประปา /25-มิ.ย.-2567