ฉบับที่ 418 ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน 1 รายการ /27-มิ.ย.-2567