ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จาถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /4-ก.ค.-2567