ฉบับที่ 385 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 3 รายการ