ฉบับที่ 326 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของสำนักการศึกษา