ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องกวนตะกอนใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 2 เครื่อง /18 มิ.ย.2562