ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน 30 กันยายน ซอย2/1/7 /31-พ.ค.-2562