ฉบับที่ 182 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ