ฉบับที่ 206 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของ งานทะเบียนราษฏร สำนักปลัดเทศบาล /13-พ.ค.-2562