ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องซ่อมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก) /10-พ.ค.-2562