ฉบับที่ 157 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /10-เม.ย.-2562