ประกวดราคาจ้างปูนแผ่น HDPE บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว (ส่วนหลัง) 18-มี.ค.2562