ฉบับที่ 101 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 15 มี.ค. 2562