ฉบับที่ 101 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ /13-มี.ค.-2562