ฉบับที่ 71 เผยแพร่แผนการจัดซืัอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 21-กพ-2562