ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนข้างสระน้ำ หนองโสน (ด้านทิศตะวันตก) -10 ม.ค. 2562