เทศบาลนครนครราชสีมา จะจัดประชุมประชาคมในระดับชุมชนและระดับนครเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ โดยโครงการที่จะให้ประชาคมร่วมพิจารณาในครั้งนี้เป็นโครงการที่จะเร่งแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการที่เตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดกำหนดการตามตารางกำหนดการประชาคม)