ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)