ฉบับที่ 423 เผยแพร่แผนจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารการเดินระบบและดูแลระบบปุ๋ยอินทรีย์ และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย /9-8-2562