ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยท่าตะโกแยกขวามือข้างบ้านเลขที่ 298 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ 1,310 เมตร และก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,634 ตารางเมตร /16-8-2562