ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 4 /16-8-62