ก่อสร้างปรับปรุงคูเมือง 5 (นารายณ์รังสฤษดิ์) /20-8-62