ฉบับที่ 447 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 /20-8-2562