โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย /23-8-2562