ฉบับที่ 476 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 /23-8-2562