ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายนำ ตรอกเสาธงซอย 1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพักทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ 324 เมตร ก่อสร้าางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 469 ตารางเมตร /3-ก.ย.-2562