ราคากลางปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิกลาง) /4-ก.ย.-2562