บริการ E-Service

     บริการรถดับเพลิง (รถน้ำ) /สำนักปลัด

      บริการถังขยะ/สำนักการสาธารณสุขฯ

       บริการรถดูดโคลนเลน/สำนักการช่าง

      ขอจำหน่ายสินค้าตลาดนัดเทศบาล จำหน่ายเดือนละ 2 ครั้ง /กองสวัสดิการสังคม

          ขอให้ตรวจสอบและรับรองการประกอบอาชีพ OTOP /กองสวัสดิการสังคม

           บริการรถดับเพลิง (รถน้ำ) /สำนักปลัด

           บริการถังขยะ/สำนักการสาธารณสุขฯ

            บริการรถดูดโคลนเลน/สำนักการช่าง

             ขออนุญาตใช้เสียง/สำนักการคลัง

           เอกสารประกอบการขออนุญาตใช้เสียง
             1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ผู้ขอ
             2. ค่าบริการใบคำขอ ใบละ 1 บาท
             3. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
              – งานบุญ 10 บาท
              – เคลื่อนที่ 60 บาท
              – ประจำ 75 บาท

            ขอจำหน่ายสินค้าตลาดนัดเทศบาล จำหน่ายทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน /กองสวัสดิการสังคม

                ขอให้ตรวจสอบและรับรองการประกอบอาชีพ OTOP /กองสวัสดิการสังคม