การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2561

 

ตัวชี้วัด 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร  ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน  
04 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน  วิสัยทัศน์
05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  ติดต่อหน่วยงาน
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  มติ ครม. ประจำปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08Q&A  เว็บบอร์ด
09Social Network  Social Network

ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินการ
10แผนดำเนินงานประจำปี  แผนดำเนินงาน ปี 2561
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
การปฏิบัติงาน
13มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
14มาตรฐานการให้บริการ  มาตรฐานการให้บริการ
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
16ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561
17รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2561
18รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  ปี 2561
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2561
22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2561
ตัวชี้วัด 9.4 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
23แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
24ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
25ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
26ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
27การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด 10 ข้อมูลพื้นฐาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
28เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส 60
  นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส 61
29การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส 60
  นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส 61
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
30การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส 60
  นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส 61
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
31แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
32รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการแผนและงบประมาณ
33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 61