สำนักช่าง

นายบุญส่ง  สุทธิโคตร

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

การให้บริการ

งานควบคุมอาคาร

 • – บริการข้อมูลอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
 • บริการข้อมูลผังเมือง

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน

 • บริการข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างถนน
 • รับแจ้งถนนชำรุด, ขอหินคลุก
 • รับแจ้งซ่อมฟุตบาททางเท้า

งานขออนุญาตอาคาร

 • บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 • บริการขอแบบบ้านบริการประชาชนฟรี
 • บริการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

 • รับแจ้งซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
 • รับแจ้งซ่อมสัญญาณไฟจราจร
 • บริการขอยืมเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้

งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่

 • รับแจ้งตัดต้นไม้บนทางสาธารณะ
 • รับแจ้งตัดหญ้าบนถนนสาธารณะ

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม

 • รับแจ้งท่อระบายน้ำอุดตัน
 • บริการขอเชื่อมท่อระบาย

สำนักการช่าง เบอร์โทร 044-234-600

ข่าวสาร / กิจกรรม