สำนักการศึกษา


นางปุณยวีร์ พิศนอก
ผอ.สำนักการศึกษา

ความรู้/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย
โรงเรียนเทศบาล 3 ยมราชสามัคคี
โรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชำ
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวสาร / กิจกรรม