สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ว่าง)

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฯ

Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide

การให้บริการ

ศูนย์บริการฯ 1

โพธิ์กลาง

ศูนย์บริการฯ 2 

ทุ่งสว่าง

ศูนย์บริการฯ 3 

สวนพริกไทย

ศูนย์บริการฯ 4

การเคหะ

ศูนย์บริการฯ 6

วัดศาลาทอง

ข่าวสาร / กิจกรรม