สำนักคลัง

นางเนตรดาว ทองประกอบ

ผอ.สำนักคลัง 

การให้บริการ

  • – รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • – รับชำระภาษีป้าย

 – รับชำระค่าเช่าอาคารพาณิชย์
 – รับชำระค่าแผงตลาด ฯลฯ
 – รับชำระค่าขยะมูลฝอย
 – ออกใบอนุญาตโฆษณาใช้เสียง

 – รับจดทะเบียนพาณิชย์

 – ศูนย์สนับสนุนงานแผนที่ภาษี ฯ

 – ให้บริการตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ป้าย
 – ให้บริการตรวจสอบข้อมูลการชำระภาษี (กรณียื่นแบบก่อสร้าง)

บริการชำระภาษี ไม่พักเที่ยง และวันเสาร์เวลาราชการ โทร. 044-234-733

ข่าวสาร / กิจกรรม