สำนักปลัดเทศบาล

การให้บริการ

งานบัตรประจำตัวประชาชน
งานทะเบียนราษฏร
งานระบบและมาตรฐานบุคคล
งานสถานีขนส่ง
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ)
งานควบคุมเทศพานิชย์ (3 แห่ง)
งานศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย (4 แห่ง)

ข่าวสาร / กิจกรรม