นายสุรวุฒิ เชิดชัย

ผู้บริหาร เทศบาลนครนครราชสีมา

การศึกษา    ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
               ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
               วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ประวัติการทำงาน             
                 นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พ.ศ. 2551-2555  

                 นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พ.ศ. 2544-2547  
                 กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือกลุ่มเชิดชัย 
                 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
                 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
                 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                 ประธานคณะกรรมการศึกษาพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา เขต1  
ช่องทางการติดต่อ   เบอร์โทร. 044-234668 

รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์

รองนายกเทศมนตรีคนที่ 1

ช่องทางการติดต่อ   
เบอร์โทร. 044-234660 

นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์

รองนายกเทศมนตรีคนที่ 2

ช่องทางการติดต่อ   
เบอร์โทร. 044-234669

นายบำรุง เจริญพจน์

รองนายกเทศมนตรีคนที่ 3

ช่องทางการติดต่อ   
เบอร์โทร. 044-234667

นายสหพล กาญจนเวนิช

รองนายกเทศมนตรีคนที่ 4

ช่องทางการติดต่อ   
เบอร์โทร. 044-234666