นายสุรวุฒิ เชิดชัย

ผู้บริหาร เทศบาลนครนครราชสีมา

วัน เดือน ปี เกิด   31 ม.ค. 2507
ที่อยู่        1069  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
การศึกษา    ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
               ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
               วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ประวัติการทำงาน             
                 นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พ.ศ. 2551-2555  

                 นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พ.ศ. 2544-2547  
                 กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือกลุ่มเชิดชัย 
                 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
                 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
                 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                 ประธานคณะกรรมการศึกษาพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา เขต1  
อาชีพ         นักธุรกิจ
ช่องทางการติดต่อ   เบอร์โทร. 044-234668

รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์

รองนายกเทศมนตรีคนที่ 1

ช่องทางการติดต่อ   
เบอร์โทร. 044-234660

นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์

รองนายกเทศมนตรีคนที่ 2

ช่องทางการติดต่อ   
เบอร์โทร. 044-234669

นายบำรุง เจริญพจน์

รองนายกเทศมนตรีคนที่ 3

ช่องทางการติดต่อ   
เบอร์โทร. 044-234667

นายสหพล กาญจนวนิช

รองนายกเทศมนตรีคนที่ 4

ช่องทางการติดต่อ   
เบอร์โทร. 044-234666