ลูกมัด – คริสตัล

฿350.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าของกิจการ : นางสมปอง  ลาวรรณา

เบอร์โทรศัพท์ : 087-2526312

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : เป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจึงนำเอาภูมิปัญญามาประยุกต์ให้นำสมัย พัฒนารูปแบบสู่สากลเพื่อเป็นการใช้ได้ทุกรุ่นทุกวัย และเป็นของฝากที่มีคุณค่า

สถานที่จำหน่าย : หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา