ระดับความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็ปไซต์เทศบาลนครนครราชสีมา

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ (#2)

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็ปไซต์เทศบาลนครนครราชสีมา

เช่น ข้อมูลพื้นฐาน , ข่าวสารต่างๆ , รายงานเรื่องร้องเรียน, ประกาศสำคัญต่างๆ เป็นต้น