ฉบับที่ 379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดสถานที่อื่น /9 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 379 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดสถานที่อื่น /9 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 /7 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 376 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 /7 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพซอย 3 ถึงซอย 5 /6 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 373 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพซอย 3 ถึงซอย 5 /6 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา (จากถนนสุรนารายณ์-ถนนกีฬากลาง) /1 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 368 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา (จากถนนสุรนารายณ์-ถนนกีฬากลาง) /1 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจอมพล (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) /30 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 342 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจอมพล (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) /30 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสรรพสิทธิ์ (จากถนนวชรสฤษดิ์-ถนนไชยณรงค์) /30 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 347 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสรรพสิทธิ์ (จากถนนวชรสฤษดิ์-ถนนไชยณรงค์) /30 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสืบศิริ ซอย 49 /30 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 343 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสืบศิริ ซอย 49 /30 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมหาดไทย (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) /30 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 344 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมหาดไทย (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) /30 พ.ค. 2565​