ฉบับที่ 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ /28 ม.ค. 2565​

ฉบับที่ 62 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ /28 ม.ค. 2565​

ฉบับที่ 63 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) /28 ม.ค. 2565​​

ฉบับที่ 63 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 63 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) /28 ม.ค. 2565​​

ฉบับที่ 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น /28 ม.ค. 2565​

ฉบับที่ 64 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น /28 ม.ค. 2565​

ฉบับที่ 53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2564 /27 ม.ค. 2565​

ฉบับที่ 53 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2564 /27 ม.ค. 2565​

ฉบับที่ 27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพยท์ จำนวน 1 รายการ /11 ม.ค. 2565

ฉบับที่ 27 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพยท์ จำนวน 1 รายการ /11 ม.ค. 2565

ฉบับที่ 26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพยท์ จำนวน 1 รายการ /11 ม.ค. 2565​

ฉบับที่ 26 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพยท์ จำนวน 1 รายการ /11 ม.ค. 2565​

ฉบับที่ 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพยท์ จำนวน 1 รายการ (หน้ากาอนามัยทางการแพทย์) /5 ม.ค. 2565​

ฉบับที่ 4 ประกาศผู้ชนะการ…

View More ฉบับที่ 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพยท์ จำนวน 1 รายการ (หน้ากาอนามัยทางการแพทย์) /5 ม.ค. 2565​

ฉบับที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 5 /5 ม.ค. 2565​

ฉบับที่ 1 ประกาศผู้ชนะการ…

View More ฉบับที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 5 /5 ม.ค. 2565​