18ต.ค.62 สน.การช่างออกตรวจสอบและให้คำแนะนำในการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและการรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตลาดไนท์บ้านเกาะและตลาดอาร์เอ็นยาร์ต

View More 18ต.ค.62 สน.การช่างออกตรวจสอบและให้คำแนะนำในการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและการรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตลาดไนท์บ้านเกาะและตลาดอาร์เอ็นยาร์ต

9ก.ค.62 โครงการบริหารการจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

View More 9ก.ค.62 โครงการบริหารการจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา