12ก.ค.62 โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น3

View More 12ก.ค.62 โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น3

11ก.ค.62 โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกาญจนาภิเษกฯ

View More 11ก.ค.62 โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกาญจนาภิเษกฯ

10ก.ค.62 ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

View More 10ก.ค.62 ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

9ก.ค.62 โครงการบริหารการจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

View More 9ก.ค.62 โครงการบริหารการจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

8 ก.ค.62หน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนภายในพื้นที่วัดสุทธจินดา วรวิหาร

View More 8 ก.ค.62หน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนภายในพื้นที่วัดสุทธจินดา วรวิหาร

4 ก.ค.62 การอบรมการดำเนินงานโครงการเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 6

View More 4 ก.ค.62 การอบรมการดำเนินงานโครงการเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 6