19ก.ค.62 โครงการเบาหวานสัญจรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (ศาลาทอง)

View More 19ก.ค.62 โครงการเบาหวานสัญจรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (ศาลาทอง)

12ก.ค.62 โครงการศูนย์บริการสาธารณสุข 1 โพธิ์กลาง ใส่ใจสุขภาพ ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2562

View More 12ก.ค.62 โครงการศูนย์บริการสาธารณสุข 1 โพธิ์กลาง ใส่ใจสุขภาพ ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2562

12ก.ค.62 โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น3

View More 12ก.ค.62 โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น3

8 ก.ค.62หน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนภายในพื้นที่วัดสุทธจินดา วรวิหาร

View More 8 ก.ค.62หน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนภายในพื้นที่วัดสุทธจินดา วรวิหาร

4 ก.ค.62 การอบรมการดำเนินงานโครงการเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 6

View More 4 ก.ค.62 การอบรมการดำเนินงานโครงการเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 6

17มิ.ย.62 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย ในเขตศูนย์บริการโพธิ์กลาง และชุมชนโรงต้ม ณ วัดบุ่ง

View More 17มิ.ย.62 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย ในเขตศูนย์บริการโพธิ์กลาง และชุมชนโรงต้ม ณ วัดบุ่ง

11 มิ.ย.62 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)

View More 11 มิ.ย.62 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)