10ก.ค.62 ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติราชการ ติดตามงานและโครงการต่างๆของเทศบาล การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

View More 10ก.ค.62 ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติราชการ ติดตามงานและโครงการต่างๆของเทศบาล การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

5 ก.ค.62 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

View More 5 ก.ค.62 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

4 ก.ค.62 การอบรมการดำเนินงานโครงการเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 6

View More 4 ก.ค.62 การอบรมการดำเนินงานโครงการเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 6